Radio-collaring of argali lambs

[Total: 0   Average: 0/5]

Whole text is on: WWF Mongolia

Mongolian text English text
Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан (WWF)-гийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн газар нь Увс аймаг дахь ОХУ-тай хиллэдэг хил орчмын аргаль хонины шилжилт хөдөлгөөн, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, хамгааллыг сайжруулах зорилгоор Сагил, Бөхмөрөн сумдын нутагт аргаль хонины нүүдэл шилжилт, тоо толгойг радио дохиололын аргаар тодорхойлох судалгааны цэгийг Бөхмөрөн сумын Мандахын аараг хэмээх газар 2005 оны IV сараас эхлэн байгуулж судалгааны ажлыг өнөөг хүртэл тасралтгүй явуулж байна. An argali-population monitoring site was set up in Mandakh Aarag as of April 2005 under the WWF Mongolia’s effort of monitoring population dynamics and migration of argali sheep on the territories of Sagil and Bokhmoron soums bordering with Russia. A series of monitoring results will help to identify migratory pattern and factors affecting population dynamics for argali sheep population.
Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын Мандахын аараг, Сагил сумын Цагаан гол зэрэг газарт аргаль хонины хурга барьж дохиололтой хүзүүвч зүүх. Goal of the operation: Radio-collaring of argali lambs in two pre-selected sites of Mandakh Aarag and Tsagaan Gol valley, Uvs aimag
Барьсан хургыг бүртгэх, хэмжилт авах тусгайлан боловсруулсан маягт, тэмдэглэлийн дэвтэр, зургийн аппарат, компас, Garmin Venture маркийн байршил тодорхойлогч “GPS”, зөөлөн болон төмөр метр, жин, термометр (халууны шил), дуран, телескоп, богино болон хэт богино долгионы радио станц зэрэг багж хэрэгсэл ашигласан болно. Special forms for keeping record of physical characteristics and measurements; notebook; camera, compass, a GPS unit, soft and metal measuring tapes; a scale; a thermometer; a binocular; a telescope; short and long wave radio stations.
Туруутныг барих олон арга байдаг боловч бид төрөөд удаагүй нялх хурганы эхийг нь цочооход хургаа нуудаг зан үйлийг ашиглаж, хярж нуугдсан хургыг сэм гэтэн барих арга хэрэглсэн болно. Хургыг барьхад 2-3 хүн байх бөгөөд барьж авсан даруйдаа тусгайлан бэлтгэсэн малгайгаар хурганы нүдийг таглаж хэмжилт болон бусанд мэдээг 10-15 минутын хооронд багтаан авсан байх шаардлагтай. Барьсан хурганд дохиолол бүхий 2900 Е 23 rd Ave маркийн 130 гр жинтэй, сунамтгай резинэн хүзүүвч зүүлээ. Дохиолол бүхий хүзүүвчнээс илгээсэн дохиололыг 426 WEST TAFT AVENUE MODEL R 1000 маркийн хүлээн авагч, гар антенн ашиглан тухайн хүзүүвчтэй амьтны байршлыг тогтоож байсан ба цаашид энэ аргаар тогтмол хяналт тавих юм. Барьсан бүх хурганд биеийн хэмжилт хийж, холбогдох бусад мэдээллийг тэмдэглэн авсан болно. There are many different methods of capturing ungulates. The lambs were captured based on the knowledge of their behavior of hiding from danger. 2-3 helpers upon capturing the lambs, their eyes were covered with cloth straps and within next 10-15 minutes all the required physical measurements were taken. Then the lambs were collared with 2900 series E23RD AVE telemetric units installed on flexible rubber bands. Each collar weighs appr.130 gr. The signals were received by the receivers of West Taft Avenue Model R 1000 brand with the help of hand adjusted antennas. Using the signals received the location and movement of the radio-collared lambs will be determined with higher accuracy. All the lambs were physically inspected and measured and the data were recorded into the Recording Sheet or the special form as follows:
ХУРГА БАРЬСАН МЭДЭЭНИЙ ХУУДАС.Барьсан газрын нэр:Огноо:Зүйл:

Барьсан:

Барьсан цаг:

Тавьсан цаг:

Барьсан нийт хугацаа:

Хүйс:

Нас:

Биеийн жин: (кл/лб)

Хурганы нэр:

Хүзүүвчний дугаар:

Байршил (GPS):

Өндөр:

Биеийн хэмжилт (см)

Чих:

Сүүл:

Урд шилбэний урт:

Хойд шилбэний урт:

Сэрвээний Өндөр:

Цээжний тойрог:

Биеийн нийт урт:

Хүзүүний тойрог:

Турууны урт/Өргөн:

Биеийн температур

зүрхний цохилт

амьсгалын тоо

Цаг Температура

Зүрхний цохилт

Амьсгалын тоо

Form to be filled out upon capturing of lambs.Capture site name:Date:Species name:

Captured by:

Time of capturing:

Time of Release:

Total duration of capture:

Sex:

Age:

Weight: (kg/lbl)

Lamb Name:

Collar Serial number:

Location ( GPS readings):

Height:

Physical Measures in cm.

Ear length:

Tail length:

Front legs:

Rare legs:

Height of Chest circle:

Total body length:

Neck circle:

Hoove width/length:

Body temperature

heart beats

breathing frequency

Hour

Temperature

Heart beats

Breathing frequency.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

%d bloggers like this: